وکالت و مشاوره و پاسخگويي به سوالات در ارتباط با دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی ، خانوادگی و ......
 

به حكايت پرونده كلاسه ........مطروحه در شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي قزوين ، خواهان (خانم ...) دادخواستي بخواسته استرداد جهيزيه به شرح ذيل و به طرفيت آقاي .........تقديم دادگستري شهرستان قزوين مي نمايد :

رياست محترم دادگاه عمومي قزوين

با عرض سلام اينجانبه خواهان .. طبق عقد نامه پيوست به عقد رسمي خوانده آقاي..زياد درآمده ام ليكن متأسفانه بعد ازسه سال زندگي به لحاظ عدم تفاهم در شرف جدايي هستيم و اقدامات قانوني نيز در حال انجام است با توجه به ليستي كه پيوست دادخواست مي باشد خواهشمندم جهت استرداد جهيزيه حكم صادر تا از منزل زوج به منزل پدرم منتقل نمايم.

ارجاع

دادخواست پس از رويت معاون قضائي رئيس دادگستري استان قزوين به شعبه چهارم دادگاه عمومي قزوين ارجاع گرديد.

 

ترتيبات و تشريفات رسيدگي

زمان و محل رسيدگي به دعواي مطروحه طي ابلاغ اخطاريه به اطلاع طرفين دعوي رسانيده شد.

جلسه رسيدگي :

دروقت مقرر جلسه رسيدگي شعبه چهارم دادگاه عمومي قزوين به تصدي رياست محترم شعبه تشكيل شده است پرونده كلاسه ...تحت نظر است خواهان و خوانده هر دو حضور دارند و مراتب ابلاغ صحيح انجام شده است .

دادگاه خطاب به خواهان درخواست خود را بيان نمائيد. خواهان اظهار مي دارد :

درخواست من به شرح دادخواست تقديمي است و با توجه به اينكه در حال جداشدن از يكديگر مي باشيم درخواست پس گرفتن جهيزيه ام را كه در خانه زوج قرار دارد دارم . ضمناً در ليست پيوست جهيزيه ام را ذكر نموده ام و خوانده نيز خودش مي داند كه تمام وسايل را من به خانه آورده ام ضمناً خودش نيز ريز ليست را امضاء نموده است .

دادگاه خطاب به خوانده : آيا ادعاي خواهان را قبول داريد ؟

خوانده اظهار داشت :‌بله خواهان زوجه و همسر قانوني اينجانب مي باشد و به لحاظ اختلاف با هم ايشان درخواست طلاق نموده اند كه پرونده در جريان رسيدگي و ليست جهيزيه را نيز قبول دارم و خودم زير آن را امضاء نموده ام و ليكن تا زماني كه از هم جدا نشده ايم حاضر به پس دادن آنها نيستم چون وسايل زندگي است و من فعلاً جاي ديگري ندارم كه زندگي كنم و بعد از جدائي قانوني جهيزيه را پس خواهم داد.

دادگاه باتوجه به محتويات پرونده و بررسي آن از تمام جهات و نيز با توجه به دادخواست خواهان و اقرار خوانده به حقانيت دعواي خواهان وبا استعانت از درگاه خداوند متعال ختم جلسه را اعلام و به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

***************************************************

«رأي دادگاه»

در خصوص دادخواست خواهان خانم ...به طرفيت خوانده آقاي......به خواسته صدور حكم بر استرداد جهيزيه نظر به اينكه صحت و اصالت ليست عادي صورت جهيزيه ضميمه دادخواست تقديمي به تاييد خوانده رسيده و ا زهر گونه اعتراض و ايراد مصون باقي مانده و باعنايت به اينكه جهيزيه مندرج در ليست متعلق به زوجه بوده و به طور امانت در يد زوج بوده و با اذن زوجه بطور مشترك بايستي از آنها استفاده شود و در صورت درخواست زوجه زوج مكلف به مسترد نمودن آنها مي باشد لذا دعوي خواهان ثابت تشخيص و مستنداً به مواد 620 و 619 قانون مدني حكم به استرداد جهيزيه مطابق ليست پيوست صادر و اعلام مي گردد رأي صادره حضوري و ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظردر محاكم تجديد نظر استان قزوين خواهد بود .

رئيس شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي قزوين

مظفري

ماده 619 قانون مدني

امين بايد عين مالي را كه دريافت كرده است رد نمايد .

ماده 620 قانون مدني

امين بايد مال وديعه را به همان حالي كه موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصي كه در آن حاصل شده و مربوط به عمل امين نباشد ضامن نيست .

«نظريه كارآموز »

در خصوص پرونده كلاسه ..... نظريه كارآموزي به شرح ذيل است .

خواهان دادخواستي به خواسته استرداد جهيزيه تقديم دادگاه نموده و تقاضاي استرداد جهيزيه را نموده است همانطور كه در گزارش منعكس است تشريفات رسيدگي رعايت گرديده و پرونده طي دستوري از معاون قضائي دادگستري قزوين به شعبه چهارم ارجاع و رياست شعبه پس از ملاحظه پرونده دستور تعيين وقت و ابلاغ به طرفين را صادر نموده اند .

در جلسه دادگاه نيز قواعد دادرسي به درستي رعايت گرديده است . در خصوص رأي صادره با عنايت به اقرار خوانده در آخرين جلسه دادرسي مبني بر قبول ليست جهيزيه و امضاء ذيل آن لذا استناد به قاعده امانت صحيح است و استناد به مواد 619 و 620 قانون مدني مؤيد صحت آن مي باشد. لذا دادنامه صادره مبني بر استرداد جهيزيه به صحت انشاء گرديده است.

  نوشته شده در  ۸۸/۰۳/۰۵ساعت 19:48  توسط قاسم قدیانلو  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM  
تهران گاندی شمالی خیابان صانعی پلاک 19 طبقه اول واحد 4 تلفن 88786355 - 8 و 88876117